Brf Stockholmshus nr 9

Frågor & Svar

Föreningen

Container

Styrelsen ställer ut grovsopcontainer vid minst två tillfällen per år. Information om dessa tillfällen ges per anslag i varje port minst två (2) veckor före varje tillfälle.
Du har enbart möjlighet att lämna grovsopor under den tid då containern är bemannad, vilket är från kl. 10:00 – 14:00.

Fastighetsskötsel

Använd kontaktformuläret för att komma i kontakt med felanmälan.
Akuta fel på övrig tid anmäls till Jourmontör. Observera att en jourutryckning kostar extra. Ring alltså bara när något absolut inte kan vänta till nästa vardag.
Att bryta upp en dörr är till exempel inget som föreningen betalar.
Aktuell information om felanmälan finns i varje trapphus.

Bovärden kan träffa varje fredag mellan 7:30 – 8:30 på föreningens expedition, Årstavägen 59B. Observera att bovärden har sommarstängt 15 juni till 15 augusti

Festlokal

Föreningen har tyvärr ingen samlingslokal du kan låna eller hyra om du ska ha fest. Alla lokaler hyrs ut för att hålla föreningens ekonomi så god som möjligt. Behöver du en festlokal får du själv hitta andra alternativ.

Föreningens fastigheter

Föreningen består av fastigheterna Rämen 1-5, Daglösen 1-4 och Lelången 1-4.
På fastigheterna finns 13 hus innehållande 359 st lägenheter:
38 st ettor med kokvrå
131 st ettor med kök och matrum
56 st tvåor med kök
100 st tvåor med kök och matrum
24 st treor med kök
10 st treor med kök och matrum
Samtliga lägenheter är bostadsrätter.
Här finns också 35 lokaler, 9 st garage och 7 motorcykelplatser.
Husen byggdes 1945.

Fastighetsbeteckningarna motsvarar följande adresser

 • Rämen 1 = Årstavägen 83
 • Rämen 2 =Årstavägen 77-81
 • Rämen 3 =Siljansvägen 32-36
 • Rämen 4 = Siljansvägen 38-42
 • Rämen 5 = Siljansvägen 44-48
 • Daglösen 1 = Årstavägen 65-73
 • Daglösen 2 = Siljansvägen 16-18
 • Daglösen 3 = Siljansvägen 20-24
 • Daglösen 4 = Siljansvägen 26-30
 • Lelången 1 = Årstavägen 53-59
 • Lelången 2 = Siljansvägen 4-6
 • Lelången 3 = Siljansvägen 8-10
 • Lelången 4 = Siljansvägen 12-14

Föreningsstämmoprotokoll

Protokoll från föreningsstämman
Protokollen från föreningsstämman något som ska vara tillgängligt för alla medlemmar enligt lag, vilka därför finns tillgängliga på vicevärdexpeditionen och på hemsidan.

Styrelseprotokoll
Styrelseprotokollen är interna arbetsanteckningar som kan innehålla integritetskänsliga uppgifter för enskilda medlemmar eller föreningen. Det kan till exempel röra att enskilda bostadsrättshavare inte betalar månadsavgiften eller gälla föreningens avtal med en entreprenör. Därför väljer de flesta styrelser att inte dela ut styrelseprotokollen till medlemmarna.

Förvaltare

Brf Stockholmshus 9 anlitar HSB som förvaltare.
Använd främst kontaktformuläret för frågor till förvaltare med flera.

Vår tekniske förvaltare heter Claes Engberg
E-mail: claes.engberg@hsb.se
Telefon 010-442 13 71.

Ekonomisk förvaltning sköts av HSB
E-mail: servicecenter@stockholm.hsb.se
Telefon 010-442 11 00

Grillning

Grillning på balkong eller terrass är endast tillåten med elgrill, under förutsättning att den placeras på säkert avstånd från vägg och andra antändbara ytor. Tänk på att os från grillen inte får störa dina grannar.
Grillning med exempelvis kolgrill eller gasolgrill är alltså ej tillåten. Orsaken till förbudet är främst den omedelbara brandrisk som kan tänkas uppstå.
Föreningen har iordningställt en grillplats mellan husen på Siljansvägen 26-30 och Siljansvägen 32-36 där alla medlemmar är välkomna att använda grill och utemöbler.

Hobbyrum

Föreningen har ett mindre hobbyrum i huset på Siljansvägen 26-30, ingång från gaveln. Där kan du snickra, måla etc. Lokalen kan du låna max två veckor i sträck.
Kontakta styrelsen för att boka hobbyrummet.

K-märkt

Våra hus är K-märkta

Lägenhetsförråd, Extra förråd

Lägenhetsförråd
Till varje lägenhet hör ett förråd, och i vissa fall en matkällare. Normalt ska det vara samma nummer på förrådet som på din lägenhet. Bostadsrättshavaren är ansvarig för lägenhetsförrådet, på samma sätt som lägenheten. Om du inte kan hitta ditt förråd – ta kontakt med bovärden.

Extra förråd
Föreningen har ett antal extra förråd, från 1 kvm till 20 kvm, som hyrs ut till medlemmarna. Är du intresserad av ett extra förråd, kan du anmäla ditt intresse genom att fylla i uppgifter i kontaktformuläret. Till de ovan nämnda lediga lokalerna är det ”först till kvarn som gäller”.
De extra förråden är från 1 kvm till 20 kvm och har tidigare används som exempelvis soprum, städskrubb eller liknande.
Samtliga förråd kostar 500 kr/kvm/år alternativt 560 kr/kvm/år för de med el. Kontraktet skrivs med uppsägningstid av 3 månader.

Källargångar
Möbler eller bråte får inte förvaras i gångar, korridorer eller utrymmen avsedda för annat ändamål, t ex cykelrum, vindar, källargångar etc. Kostnaden för bortforsling drabbar alla medlemmar i föreningen.
Den som ”saknar sängen jag ställde på vinden utanför mitt förråd en tid” har alltså råkat ut för en helt regelmässig städning och får skylla sig själv.
Givetvis är det rökförbud i alla gemensamma utrymmen

Motioner

Du kan som enskild medlem påverka ditt boende bland annat genom att lämna in motioner för omröstning vid årsstämman. Stockholmshus nr 9 är en ekonomisk förening och fungerar enligt reglerna för en sådan.
Lämna din motion till styrelsen i god tid före stämman (se ”Årsstämma”) och glöm inte att skriva under med namn och lägenhetsnummer. Använd gärna denna mall för motioner.

Inlämnade motioner med styrelsens svar delas ut med övriga handlingar till årsstämman.

Regler för motionstid och annat finns i stadgarna.

Protokoll

Protokoll från föreningsstämman
Protokollen från föreningsstämman något som ska vara tillgängligt för alla medlemmar enligt lag, vilka därför finns tillgängliga på vicevärdexpeditionen och på hemsidan.

Styrelseprotokoll
Styrelseprotokollen är interna arbetsanteckningar som kan innehålla integritetskänsliga uppgifter för enskilda medlemmar eller föreningen. Det kan till exempel röra att enskilda bostadsrättshavare inte betalar månadsavgiften eller gälla föreningens avtal med en entreprenör. Därför väljer de flesta styrelser att inte dela ut styrelseprotokollen till medlemmarna.

Radon

Radonmätning har utförts flera gånger i lägenheterna och resultatet blev långt under gällande gränsvärden.
Våra byggnader har därmed inte något problem med radon

Stadgar

Läs dem gärna och noga, det är viktig information för dig som medlem i bostadsrättsföreningen. Här finns reglerna som gäller, och här regleras både dina rättigheter och skyldigheter. Brott mot stadgarna kan betyda att medlemskapet förverkas och du måste då flytta. Till våra stadgar

Styrelsen

Expedition
Föreningens styrelse har sitt kontor på Årstavägen 59B, vid kortsidan på huset. Där kan du lämna skrivelser m.m. till styrelsen.

Bovärd/Fastighetsskötare
Problem som rör fastigheten sköts i första hand av bovärden. Lämna felanmälan eller kontakta bovärden på fredagar  mellan 7:30 – 8:30.

Styrelsens ansvar m m
Styrelsen har rätt att avgöra alla frågor som inte lagen eller stadgarna föreskriver att medlemmarna skall fatta beslut om. Exempel på vad medlemmarna har rätt att bestämma om på föreningsstämma är: ny, till- eller ombyggnad av fastigheten, ändring eller ianspråktagande av lägenhet, ändring av insats, utvidgning av föreningens verksamhet, ändring av stadgar, val av styrelse och revisorer, fastställande av balans- och resultaträkning, ansvarsfrihet för styrelse och revisorer, arvoden, resultatdisposition.

Vill du vara med i styrelsen eller föreslå någon av dina grannar – kontakta valberedningen.

Städning

Har du synpunkter på städningen – skriv gärna ett brev till styrelsen. Det ger oss stöd och hjälp när vi förhandlar om pris och handlar upp nya tjänster.

En dag under våren har vi en gemensam föreningsdag. Då hjälps vi åt för att snygga till utemiljön i föreningen.

Städning av tvättstugan är varje medlems angelägenhet. Vi håller själv snyggt efter oss, torkar av maskiner, tar bort ludd i tumlare, kastar tomma tvättmedelsförpackningar, torkar bort spillda tvättvätskor och så vidare. Grovstädningen köper vi, resten sköter vi själva

Trafik

Trafik med bil, motorcykel, moped och cykel medför risker för fotgängare. Motorer innebär också buller och avgaser. Det är därför viktigt att begränsa trafiken så mycket som möjligt i närmiljön.

Nyttotrafik, som t ex sophämtning, sjuktransporter, taxi och flyttbilar är tillåten. Genomkörning och annan trafik med motorfordon, än till och från garage och parkeringsplatser, är förbjuden. Om du någon gång av tvingande skäl, tar bilen ända fram till porten, kör då försiktigt och kontrollera noga runt och under bilen när du kör iväg igen.

Trädgården

Skötseln av utemiljön är utlagd på entreprenad. Kontakta bovärden för mer information.

På våren har vi en föreningsdag. Då samlas vi för att snygga till vår utemiljö.

Tvättstuga

Tvättstugan bokas via panel vid tvättstugan, via webben eller via en app. Vid tvättstugan behöver du använda din nyckelbricka vid bokningen. Du kan ha en tid bokad och du måste ha använt den tiden innan du kan boka en ny tid. Här finns instruktion hur du bokar via webb och app.
Var tvättstugorna finns visas på denna karta.

Tidsbokningssystemet är utformat så att du har tillgång till tvättstugan en timme efter tvättidens slut för att tvätten ska hinna torka.
Om du av någon anledning missar att hämta din tvätt innan tiden är slut är det ditt eget ansvar att exempelvis sätta upp en lapp på dörren till den som har tiden efter dig.
Var medveten om att föreningen kommer att debitera dig de cirka 2 000 kronor det kostar för att jouren ska rycka ut och komma och öppna dörren åt dig. Jouren ska endast kontaktas i ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag.

Föreningen har ett låssystem för ytterdörrar, källare, vindar och tvättstugor som öppnas med en nyckelbricka.
Varje medlem har möjlighet att kvittera ut en eller flera nyckelbrickor. Behöver du fler nyckelbrickor kontaktar du bovärden. Du behöver ha med dig legitimation. Varje extra nyckelbricka kostar 100 kr.
Du kan även ha ett ombud som hämtar din nyckelbricka. Ombudet ska då ha med sig en fullmakt från dig, din legitimation samt sin egen legitimation.

Behöver du beställa en extra lägenhetsnyckel, kontaktar du Bysmeden Lås AB i Västberga.
För att kunna beställa / tillverka lägenhetsnyckeln, krävs att du tar med:
– Nuvarande lägenhetsnyckel
– Avgiftsavi – maximalt 2 månader gammal.
– Legitimation

Beställer du nycklar för annan persons räkning måste du kunna uppvisa en fullmakt för låssmeden.

Underhåll

En del av månadsavgiften avsätts till underhåll och reparationer av föreningens gemensamma egendom, t ex husens stammar, fasader och tak, gemensamma lokaler, mark och ledningsnät, byte av trasiga element, reparation av avlopp etc.
l övrigt svarar bostadsrättshavaren för och bekostar alla åtgärder som vidtas innanför den egna ytterdörren. Det kan gälla tapetsering och målning, byte av frys och kylskåp mm. Läs mer om bostadsrättshavarens skyldigheter i §30 i föreningens stadgar.

Valberedning

Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och revisorer i föreningen. Kontakta någon i valberedningen om du är intresserad eller vill föreslå någon av dina grannar.

Kontaktinformation till valberedningen finns i varje port.

Årsstämma och årsredovisning

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Ordinarie årsstämman hålls vanligen under våren. Kallelse till stämma sker genom anslag i varje port, tidigast en månad och senast fjorton dagar före stämman. Årsredovisningar delas ut till samtliga medlemmar.

I stadgarna hittar du närmare information om datum och andra regler som gäller bland annat rösträtt, kallelse och stämma.

Stämman är ett viktigt tillfälle för att påverka sitt boende eftersom vi väljer styrelse, valberedning och revisor samt behandlar motioner och propositioner. Dessutom är det ett av få tillfällen då ett större antal av föreningens medlemmar träffas.
Om du inte kan vara med själv på stämman kan du företrädas av ombud, som röstar för dig. Förutsättningarna för att vara ombud regleras i stadgarna. Du har också möjlighet att ta med dig en bisittare. För mer information kontakta styrelsen.

Övernattningslägenhet

Föreningen har en övernattningslägenhet som medlemmar kan hyra. Mer om gästlägenheten kan du läsa här.

Om din bostad

Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver alltid styrelsens godkännande, annars riskerar du att mista din bostadsrätt.

Tänk på att ansökan om upplåtelse i andra hand kan ta upp till två månader att behandla, varför du i god tid före planerad uthyrningstid måste inkomma med din ansökan.

Fyll i ansökningsblanketten och posta till:

RB Brf Stockholmshus nr 9, 2519
HSB Stockholm, Förvaltare
112 84 STOCKHOLM

När får man hyra ut i andra hand?
När det finns så kallade skäl enligt bostadsrättslagen. Skälen har ofta prövats av hyresnämnden och styrelsen följer givetvis praxis därifrån.
Exempel på skäl som enligt praxis skall godkännas är: arbete på annan ort, vård av anhörig på annan ort, studier på annan ort, militärtjänst, FN-tjänst, sjukdom, sambo på prov.

Observera att styrelsens eller hyresnämndens tillstånd alltid krävs och att de flesta av ovan skäl även kräver intyg.

Kan medlemmar överklaga ett beslut att inte få hyra ut?
Ja, till hyresnämnden som sista instans.

Avgift för uthyrning
Föreningen tar ut en avgift på motsvarande 10 procent av prisbasbeloppet per år för uthyrning i andra hand. Avgifterna för 2016 är:

 • 4430 kronor för uthyrning i andra hand i ett år
 • 2215 kronor för uthyrning i andra hand i ett halvår
 • 369 kronor för uthyrning i andra hand i en månad

Avgifterna ändras årligen i enlighet med prisbasbeloppet.

Skälig hyra
En andrahandshyra ska vara skälig. För att bestämma hyran i en bostadsrätt ska lägenheten jämföras med en likvärdig allmännyttig hyresrätt. Bruksvärdet gäller, inte avgifterna som ofta är lägre. Man får inte lägga på för räntor och lån. Är lägenheten möblerad kan hyran vara något högre. Här är det bruksvärdet på möblerna som avgör. Be om kvitto på betald hyra.

Uthyraren kan bli återbetalningsskyldig om hyran är för hög. Den som anser sig ha betalt för mycket kan gå till hyresnämnden, även upp till tre månader efter utflyttning.

Uthyraren har ansvaret
Uthyraren har ansvar för lägenheten och att hyran/avgiften betalas i tid. Om andrahandshyresgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan uthyraren säga upp honom eller henne, eller själv bli uppsagd.

Skriv kontrakt
För att slippa diskussioner om vad ni kommit överens om skriv ett kontrakt. Hyrestid, uppsägningstid, hyra och andra ersättningar som kan bli aktuella, till exempel telefon- och elkostnader, ska finnas med. Läs av telefon och elmätare vid in- och utflyttning.

Besittningsskydd
Varar hyrestiden längre än två år ligger det i uthyrarens intresse att skriva ett separat avtal om att andrahandshyresgästen avstår från besittningsskyddet. Annars riskerar det att ta tid för uthyraren att få tillbaka sin lägenhet. Det gäller alltså även för en bostadsrätt trots att uthyraren äger bostaden. Hyresnämnden måste godkänna ett sådant avtal. Vid kortare uthyrning än två år har den som hyr i andra hand inget besittningsskydd. Andrahandshyresgästen kan aldrig ta över kontraktet mot värdens/föreningens vilja.

En bostadsrättsförening får inte hyra ut i andra hand och på så sätt få bort besittningsskyddet. Den som hyr direkt av fastighetsägaren har alltid ett förstahandskontrakt.

Inventarielista
Skriv en inventarielista om lägenheten är möblerad. Kolla att listan och verkligheten stämmer överens. Ta upp skick och eventuella skador på möbler och lägenhet.

Försäkringar
Försäkringar är en besvärlig fråga vid andrahandskontrakt. Både den som hyr ut och den som hyr bör ta kontakt med sina försäkringsbolag och kontrollera vad som gäller.

Ansvar

Du har som bostadsrättshavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med till exempel reparationer i din lägenhet. Mer om vad en bostadsrättshavare har för skyldigheter kan du bland annat läsa i Stockholmshus nr 9:s stadgar. Är du osäker kontakta styrelsen för besked. Nedan följer en lista över fördelningen av ansvar mellan förening och medlem. Se även §30 i föreningens stadgar.

 • Lägenhetsdörr:
  • Föreningen ansvarar för dörrblad, karm, foder (ytbehandling utsida) och namnskylt
  • Medlem ansvar för dörrblad, karm, foder (ytbehandling insida), låscylinder, låskistor, beslag, dörrhandtag, ringklocka brevinkast och tätningslister
 • Golv i lägenhet:
  • Föreningen ansvarar för underliggande stomme
   Medlem ansvara för ytskikt, ytbehandling samt underliggande tätskiktInnerväggar i lägenhet:
   Föreningen ansvarar för underliggande konstruktioner eller stomme
  • Medlem ansvarar för ytskikt, t ex tapeter, målning samt underliggande tätskikt
 • Innertak i lägenhet:
  • Föreningen ansvarar för underliggande konstruktioner eller stomme
  • Medlem ansvarar för ytskikt samt underliggande tätskikt (medlem ansvarar för ev undertak)
 • Fönster och fönsterdörrar:
  • Föreningen ansvarar för utvändig målning av karmar och bågar och springventil (ventilation)
  • Medlem ansvarar för invändig målning av karmar och bågar samt mellanbågar, fönsterglas, spanjolett inkl handtag, beslag, fönsterbänk, vädringsfilter, tätningslister och markiser (styrelsens tillstånd krävs för att sätta upp markis)
 • VVS-artiklar:
  • Föreningen ansvarar för vattenradiatorer med ventiler och termostat, vattenledningar, avloppsledningar (stammar mellan våningsplanen)
  • Medlem ansvarar för tvättställ och bidé, blandare, dusch, duschslang, kranar, WC-stol inkl spolanordning, packningar, duschkabin, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, diskbänksbeslag, köksfläkt (endast kolfilterfläkt tillåten), ventilationsdon (från- och tilluftsventiler), ompackning av kranar, avloppsledningar (golvbrunnar, vattenlås, avloppsledning fram till stam)
 • Köksutrustning:
  • Medlem ansvarar för diskmaskin, kyl- och frysskåp, spis, mikrovågsugn, köksfläkt (endast kolfilterfläkt tillåten)
 • Förråd:
  • Medlem ansvarar för väggar, tak och golv enligt de regler som gäller för lägenhetens väggar, tak och golv
 • Övrigt:
  • Medlem ansvarar för inredningssnickerier (skåp och lådor), innerdörrar, trösklar, socklar foder, lister, gardinstänger och beslag
 • Elartiklar:
  • Föreningen ansvarar för utrustning som föreningen har försett lägenheten med, t ex uttag för spis, gruppcentral. Föreningen ansvarar också för huvudsäkringen i källaren
  • Medlem ansvarar för eluttag, strömbrytare, armaturer
 • Balkong:
  • Föreningen ansvarar för utsidan av golv, sidopartier och fronter
  • Medlem ansvarar för insidan av golv, sidopartier och fronter. Golv får inte målas utan styrelsens tillstånd

Avgift och avier

Har du frågor om din årsavgift eller om avgiftsavier, använder du dig av kontaktformuläret.
Betalar du avgiften via Internet är tipset att var noga med att få med rätt OCR-nummer.
Skulle du ha problem att betala avgiften i tid är det mycket viktigt att du omedelbart hör av dig till HSB på e-mail eller telefon 010-442 11 00. Enligt stadgarna är nyttjanderätten förverkad om bostadsrättshavaren dröjer för länge med avgiften.

Avlopp

Stopp i avloppsledningarna beror ofta på att andra föremål än sådana som är avsedda för toaletten, kastas ned.
Stora skador kan uppkomma på såväl din egen lägenhet som andras om du spolar ned sanitetsbindor eller liknande.
Kontakta felanmälan om du upplever stopp i avloppet

Balkong/Terass

Vissa av lägenheterna har balkong eller uteplats. Du får gärna plantera blommor och ställa ut stolar och bord. Du behöver dock styrelsens tillstånd – samt bygglov – för mer permanenta saker som påverkar husets exteriör. Det är inte tillåtet att bygga till exempel ett soltak eller sätta upp markiser eller solskydd utan att rådgöra med styrelsen.
Tänk på att hänga eventuella blomlådor på insidan av räcket, så att de inte kan ramla ned och skadar människor eller föremål. Tänk också på de som bor under, när du vattnar.
Det är förbjudet att använda balkongen för mattpiskning och skakning av sängkläder.

Belysning

Styrelsen beslutade år 2007, att belysningen i trapphusen skall vara tända mellan mörkrets inbrott och 23:00, dock med begränsningen att belysningen tidigast tänds 16:00.
Övriga tider går det givetvis att erhålla ljus, genom att använda de vanliga lampknapparna.
I två av våra hus (Siljansv 8-10 och Årstav 77-81) genomför vi ett test av armaturer som är rörelsekänsliga, dvs tänds när någon rör sig i trappuppgången resp källargången.

Bovärd

Bovärden har du möjlighet att kontakta personligen, varje fredag kl. 07:30 – 08:30.
Observera att bovärden har sommarstängt under perioden 15 juni – 15 augusti.

Bredband

Föreningen har i dagsläget olika möjligheter till bredband, som Ownit och Com Hem.
Varje lägenhet har ett nätverksuttag där det går att få minst 100Mbit/s (och högre hastighet) från Ownit. Att ha bredband via Ownit ingår i månadsavgiften. Då ingår även fast telefoni via bredband, e-postkonton samt utrymme för egen hemsida.

Det finns ett koaxialuttag vid TV-antennuttaget där det går att få Internet via Comhem. Se Comhems hemsida för aktuella priser och hastigheter.
Nätverksuttaget för Ownit är oftast placerat precis innanför lägenhetsdörren.

Ta kontakt med respektive företag för mer information.

Brevinkast

Du har som bostadsrättshavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med till exempel reparationer i din lägenhet. Mer om vad en bostadsrättshavare har för skyldigheter kan du bland annat läsa i föreningens stadgar.

Cyklar

Cyklar parkerar vi i cykelställen eller i cykelrummen. Brandkårens regler förbjuder oss att ställa cyklar eller annat skrymmande, barnvagnar till exempel, i trappuppgångarna eftersom dessa är utrymningsvägar. Vicevärd och fastighetsskötare tar på styrelsens uppdrag regelmässigt bort saker som parkeras olämpligt inomhus.
Cyklar som låses fast i staket eller stuprännor står ofta i vägen för nyttofordon och riskerar att flyttas. Föreningen tar inget ansvar för cyklar som skadas eller måste avlägsnas på grund av olämplig placering.

Möbler eller bråte får inte förvaras i gångar, korridorer eller utrymmen avsedda för annat ändamål, exempelvis cykelrum

Dörr

Byte till säkerhetsdörr får ske förutsatt att säkerhetsdörren ser ut på snarlikt sätt som lägenhetens originaldörr. Med snarlik åsyftas att färgen, mönstret m.m. ska se snarlikt ut. Dörrfoder (listerna runt dörren) ska vara vita.
Leverantör och installatör av säkerhetsdörr väljer du själv, ibland har föreningen i samarbete med vissa leverantörer.

Vissa försäkringsbolag ger rabatt på premien om säkerhetsdörr är installerad till lägenheten. Ta därför kontakt med ditt försäkringsbolag.

Elmätare

El-mätare finns för varje lägenhet men avläsningen är centralt placerad.
Under 2008 bytte Fortum ut samtliga elmätare, vilket innebär att det korrekta värdet kommer att finnas på fakturan från Fortum

Felanmälan

Använd kontaktformuläret för att komma i kontakt med felanmälan.
Akuta fel på övrig tid anmäls till Jourmontör. Observera att en jourutryckning kostar extra. Ring alltså bara när något absolut inte kan vänta till nästa vardag.
Att bryta upp en dörr är till exempel inget som föreningen betalar.
Aktuell information om felanmälan finns i varje trapphus.

Bovärden kan träffa varje fredag mellan 7:30 – 8:30 på föreningens expedition, Årstavägen 59B. Observera att bovärden har sommarstängt 15 juni till 15 augusti

Fest

Ska du ha fest hoppas vi att ni får det trevligt!
Men du bör tänka på att just fest och hög musik är de absolut vanligaste orsaken till klagomål i en bostadsrättsförening.
Sätt gärna upp en liten lapp eller berätta att du ska ha fest, så blir stämningen bättre.
Styrelsen kan alltså tvinga en störande person att flytta. Besittningsskyddet är i detta avseende svagare i en brf än i en vanlig hyresrätt.
Om dina grannar festar och stör sent på natten – knacka på och säg till. Tycker du att det finns skäl, till exempel att det är ständigt återkommande störningar, ska du inte tveka att kontakta till styrelsen.
Om situationen är akut och spårar ur – ring polisen. Föreningen har inte någon egen störningsjour.

Försäkring

Varje bostadsägare inom föreningen tecknar själv bostadsrättsförsäkring hos valfritt försäkringsbolag. Föreningen erbjuder idag ingen kollektiv försäkring.

Försäljning

Alla ärenden som rör försäljning (exempelvis lägenhetsförteckning eller panter) sköts av föreningens förvaltare HSB. Se Kontakt för kontaktinformation.

Försäljning

När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas som medlem i brf Stockholmshus nr 9. Styrelsen ska också underrättas utifall att bostadsrätten är pantsatt. Skicka alla handlingar (köpekontrakt och ev pantsättningsdokument) direkt till ekonomiska förvaltaren

Husdjur

Hundar och katter kan vara det bästa som finns hos i varje fall ägaren, men de kan också vara ett obehag för grannarna om inte ägaren tar sitt ansvar. Det finns människor som tycker illa om katter och är rädda för hundar. Många är också allergiska mot pälsdjur. Därför är det viktigt att ägarna till dessa sällskapsdjur har dem under kontroll och inte låter dem löpa fritt.
Att låta en hund eller katt springa lös i ett bostadsområde är ett effektivt sätt att skapa irritation bland grannar.
Framför allt – håll rent efter era djur. Se till att din hund eller katt också blir en väl ansedd varelse inom bostadsområdet.
Har du för avsikt att skaffa ett ”ovanligt” husdjur bör du kontakta styrelsen. Vissa husdjur är ej tillåtna inom bostadsområdet.

Hyra

Har du frågor om din årsavgift eller om avgiftsavier, använder du dig av kontaktformuläret.
Betalar du avgiften via Internet är tipset att var noga med att få med rätt OCR-nummer.
Skulle du ha problem att betala avgiften i tid är det mycket viktigt att du omedelbart hör av dig till HSB på e-mail eller telefon 010-442 11 00. Enligt stadgarna är nyttjanderätten förverkad om bostadsrättshavaren dröjer för länge med avgiften.
Har du frågor om autogiro eller e-faktura, kontakta HSB.

Inbrott

Inbrott anmäler du till polisen på vanligt vis. Upptäcker du att det varit inbrott i källaren/på vinden, informera gärna det för övriga i porten. Även till fastighetsskötaren eller någon i styrelsen också eftersom den typen av problem brukar gå i vågor. Kanske kan vi göra något för att förhindra en upprepning.

Bostadsrättshavaren är ansvarig för lägenhetsförrådet, på samma sätt som lägenheten. Ägaren får därför återställa skadorna själv i samråd med eget försäkringsbolag. Det är alltså inte bostadsrättsföreningens ansvar.

Vi har startat en Grannsamverkan i Stockholmshus nr 9, i samarbete med Polisen.
Detta gör vi för att trygga våra boende och byggnader på ett bra sätt genom att föreningen och Polisen hjälps åt att bekämpa både brottslighet och skadegörelse i vårt närområde. Ett bra sätt att själv bidra till ökad trygghet är att meddela grannen om du reser bort en längre tid och kanske även tömma brevlådan så det inte ser obebott ut.

Lägenhetskontroll

Ibland kan servicearbeten, exempelvis sotning, behöva göras i lägenheten. Vid dessa tillfällen måste reparatörer och förvaltare komma in i lägenheten.
Meddelande om servicearbeten kommer minst tre dagar i förväg med undantag för brådskande fall.

Begär alltid legitimation av servicepersonal som besöker dig!

Lägenhetsnyckel

Föreningen ett låssystem för ytterdörrar, källare, vindar och tvättstugor som numera öppnas med en nyckelbricka.Varje medlem har haft möjlighet att kvittera ut en eller flera nyckelbrickor. Behöver du fler nyckelbrickor kontaktar du bovärden. Du behöver ha med dig legitimation. Varje extra nyckelbricka kostar 100 kr som debiteras via nästa avgiftsavi.
Du kan även ha ett ombud som hämtar din nyckelbricka. Ombudet ska då ha med sig en fullmakt från dig, din legitimation samt sin egen legitimation.
Varje port har portkod. Koden fungerar mellan 6:00 – 21:00. Nyckelbrickan fungerar dygnet runt.

Behöver du beställa en extra lägenhetsnyckel, kontaktar du Bysmeden Lås AB i Västberga.
För att kunna beställa / tillverka lägenhetsnyckeln, krävs att du tar med:

 • Nuvarande lägenhetsnyckel
 • Avgiftsavi – maximalt 2 månader gammal
 • Legitimation

Beställer du nycklar för annan persons räkning måste du kunna uppvisa en fullmakt för låssmeden.

Namnskylt

Om du är nyinflyttad, ber vi först att få hälsa dig välkommen. Din namnskylt kommer per automatik att bytas ut både i porten, men också på din dörr. Skulle trots allt bytet inte ske inom någon månad efter att du flyttat in, ber vi dig kontakta felanmälan.

Om du som boende önskar förändra namnskylt i port och på lägenhetsdörr, har du två möjligheter.

 1. Kontakta felanmälan på telefon 010-442 11 00, eller e-mail.
 2. Besök vicevärden under dess öppettider

Pantsättning

Alla handlingar som berör pantsättning skickas direkt till föreningens ekonomiska förvaltare. I stadgarna hittar du regler för hur din lägenhet får pantsättas.

Adress till ekonomisk förvaltare
HSB Stockholm
Servicecenter
112 84 Stockholm

Parabol/TV-antenn

Föreningen är ansluten till Comhem’s kabelnät. Det är viktigt att använda rätt anslutningssladd till TV:n annars kan du orsaka störningar hos övriga i bostadsområdet.
Om du tänker installera satellit-TV eller syssla med radiosändningar måste du rådgöra med styrelsen. Byggnadslov kan krävas.

Radon

Radonmätning har utförts flera gånger i lägenheterna och resultatet blev långt under gällande gränsvärden.

Våra byggnader har därmed inte något problem med radon.

Reparationsfond

Fram till hösten 2006 gjordes en årlig avsättning till en individuell underhållsfond – en s k reparationsfond.
Styrelsen har därefter beslutat att sluta med den avsättningen. Du kan få ut dina pengar genom att använda avsedd blankett.
För att ta reda på hur mycket pengar du har i reparationsfonden kan du kontakta HSB Servicecenter, tel 010-442 11 00.

Om du vill ta ut pengar ur fonden kontakta HSB Servicecenter

Rätten att bo kvar

Under särskilda omständigheter kan nyttjanderätten till din bostad förverkas. Detta kan ske:

 • om avgiften till föreningen ej erläggs
 • om bostadsrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd
 • om bostadsrätten används för annat ändamål än som bostad
 • om innehavaren i bostaden hyser någon på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem
 • om bostadsrätten vanvårdas
 • om ohyra sprids genom vårdslöshet
 • om föreningen vägras tillträde till lägenheten utan giltig anledning
 • om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt

Allvarliga missförhållanden måste ligga till grund för att nyttjanderätten skall förverkas. Åtgärderna vidtas först sedan den aktuelle bostadsrättshavaren nonchalerat tillsägelse från föreningens styrelse. I samband med förverkandet av nyttjanderätten har föreningen rätt till ersättning för eventuella skador

Rökning

Röka får du göra hemma eller utomhus. Däremot inte i tvättstugorna, för allas trivsel. Inte heller på vindar eller i källare, eftersom det äventyrar hela husets säkerhet. Röker du på gården så tar du själv tar hand om dina fimpar. Vi vill helst ha blommor i rabatterna, inte fimpar, vilket betyder att du inte ska kasta cigarettfimpar ut från balkongerna. Du får gärna visa hänsyn genom att inte röka förrän du kommer ut eller är inne i din egen lägenhet

Skadedjur

Att drabbas av skadedjur i lägenheten är en obehaglig upplevelse. Föreningen har försäkring för skador som uppkommer av skadedjur och dessutom avtal om sanering. Handla snabbt vid tex angrepp av mjölbaggar, så hindrar du dem från att sprida sig till andra lägenheter. Vänd dig då genast till felanmälan.

Spillvatten

Stopp i avloppsledningarna beror ofta på att andra föremål än sådana som är avsedda för toaletten, kastas ned. Stora skador kan uppkomma på såväl din egen lägenhet som andras om du spolar ned sanitetsbindor eller liknande.

Kontakta felanmälan om du upplever stopp i avloppet.

Störande grannar

Att regelmässigt störa grannar är brott mot stadgarna. Är den som stör en andrahandshyresgäst är ansvaret ändå bostadsrättshavaren.
Tyvärr är oljud en vanlig orsak till klagomål.

Skulle du drabbas av oljud eller annat bör du först själv tala med den som stör. De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de är störande, och problemen brukar upphöra efter ett vänligt samtal.

Om problemet återkommer ska du föra dagbok med klockslag och datum och även typ av störning. Hälsovårdsnämnden sköter db-mätning av buller och ljudstörning. En sådan mätning kan bli nödvändig om ärendet blir rättssak.
Kontakta styrelsen skriftligt med dina uppgifter, så kan ärendet gå vidare.

Akut störande grannar som inte låter tala med sig är ett ärende för polisen. Du ringer själv till polisen, som ingriper och stoppar till exempel en fest. Föreningen har ingen egen störningsjour.

Den som stör grannarna och inte upphör trots uppmaning kan i värsta fall mista sitt medlemskap och därmed tvingas flytta, alltså sälja bostadsrätten.

Säkringar

Din lägenhet är utrustad med automatsäkring.

Tillträde till lägenhet

Ibland kan servicearbeten, exempelvis sotning, behöva göras i lägenheten. Vid dessa tillfällen måste reparatörer och förvaltare komma in i lägenheten.
Meddelande om servicearbeten kommer minst tre dagar i förväg med undantag för brådskande fall.

Begär alltid legitimation av servicepersonal som besöker dig!

Toaletter

Stopp i avloppsledningarna beror ofta på att andra föremål än sådana som är avsedda för toaletten, kastas ned.
Stora skador kan uppkomma på såväl din egen lägenhet som andras om du spolar ned sanitetsbindor eller liknande.

Kontakta felanmälan om du upplever stopp i avloppet.

TV/Bredband/Telefon

Föreningen har anslutning till ComHem (TV, bredband, telefon) via antennuttaget. Det finns också indragen fiber som levereras av Ownit. Via Ownit kan du ansluta dig till bredband, telefon och TV. Du väljer själv vilken leverantör och tjänster du vill utnyttja.

Ta kontakt med respektive företag för mer information och priser på andra tjänster.

Vattenskada

Om du råkar ut för en vattenskada, ta omedelbart kontakt med både felanmälan och ditt försäkringsbolag. Råkar du ut för vattenskada på grund av grannen, gör samma sak och ta dessutom kontakt med dina närmaste grannar.

Vid en vattenskada är det lägenhetsinnehavarens hemförsäkring som ska tas i anspråk för arbetet med lägenhetens ytskikt, oavsett orsaken till skadan. Det är bara om skadan beror på vårdslöshet eller försummelser som den regeln frångås.

Om det inte går att bo kvar i en bostadsrättslägenhet när, en vattenskada ska åtgärdas får den boendes hemförsäkring täcka kostnaderna för en tillfällig bostadslösning. I tillägg till din hemförsäkring bör du teckna en specifik försäkring för bostadsrätt, ofta kalla bostadsrättförsäkring.

Ventilation

För att ventilationen skall fungera tillfredsställande krävs att vissa grundläggande åtgärder vidtas.

I din lägenhet kommer det in luft från ventilerna i fönster i rummen. Luften ventileras ut via ventiler i badrum och sovrum.

För att få bra inomhusmiljö tänk på att alla ventiler måste vara i öppet läge.

Renovering

Köksfläkt

Alla fastigheter i föreningen använder sig av självdrag. Installationer av köksfläktar stör självdraget för andra boenden i samma fastighet och är därför inte tillåtna.

Säkerhetsdörr

Byte till säkerhetsdörr får ske förutsatt att säkerhetsdörren ser ut på snarlikt sätt som lägenhetens originaldörr. Med snarlik åsyftas att färgen, mönstret m.m. ska se snarlikt ut. Dörrfoder (listerna runt dörren) ska vara vita.
Leverantör och installatör av säkerhetsdörr väljer du själv. Föreningen har tillsammans med företaget Proloc tagit fram ett erbjudande, kontakta Proloc för mer information.

Vissa försäkringsbolag ger rabatt på premien om säkerhetsdörr är installerad till lägenheten. Ta därför kontakt med ditt försäkringsbolag.

Tillstånd

Du som bostadsrättsinnehavare får bygga om delar av din lägenhet invändigt nästan som du vill. Undantag är alla ingrepp i väggar, i VVS, gasledning eller andra fasta installationer. Då behövs tillstånd från styrelsen.

Styrelsen ger ingen rekommendation på specifika hantverkare eller ingenjörer.

För att exempelvis avlägsna en vägg, krävs intyg från byggnadsingenjör att åtgärden ej åsamkar skada på föreningens byggnad.

Skulle väggen bära vertikal last, krävs även bygganmälan eller bygglov för åtgärden, vilket enbart Stadsbyggnadskontorets bygglovsenhet har rätt att utfärda.

Vattenburen handdukstork samt vattenburen golvvärme är inte tillåtna. Elektrisk handdukstork samt elektrisk golvvärme är tillåtna.

Bygger du om utan tillstånd är det svartbygge. Du kommer att anmodas att återställa lägenheten även efter en försäljning, preskriptionstiden för svartbyggen av denna typ är i dag tio år. Dessutom debiteras du oavkortat den straffavgift som myndigheten kräver föreningen på.

När du fått intyg av byggnadsingenjör, skriv då till styrelsen och be om lov och bifoga en beskrivning vad som skall förändras, en enkel skiss samt bifoga intyget från byggnadsingenjören. Styrelsen ger då sannolikt sitt tillstånd. Sök tillstånd i god tid innan du påbörjar din ombyggnad.

Ansökan till styrelsen skall ske skriftligen och lämnas i föreningens brevlåda på Årstavägen 59B.

Svartbygge
Att göra omfattande ombyggnad (ta bort eller göra ingrepp i väggar, vvs, el, dela eller slå ihop lägenhet etc) inne i bostaden utan att ha tillstånd är inte tillåtet i vår förening. Det beror dels på K-skyddet, men främst på att det är kan vara en säkerhetsrisk och försvagar husets konstruktion. Att till exempel riva en vägg och bygga barkök i stället, utan att ha tillstånd, är lika med svartbygge och kan av myndigheterna beivras upp till tio år. Skulle det hända en olycka eller en skada i huset på grund av en felaktig ombyggnad gäller varken din eller föreningens försäkring. Du som bygger om, tänk på att en senare köpare kanske vill se de papper som gav dig tillstånd att t ex ta bort en vägg. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten om tillstånd saknas.